Các yếu tố độc lập tác động đến “Vị chủng tiêu dùng”

Chủ nghĩa yêu nước là một trong các biến tác động đến “vị chủng tiêu dùng” khi xem xét trong một mô hình có sự hiện diện đồng thời của “sự ác cảm của người tiêu dùng”. Phân tích và đánh giá các mối quan hệ này cho một số “khoảng trống” như sau:

Mối quan hệ giữa “chủ nghĩa yêu nước” và “vị chủng tiêu dùng” được khẳng định qua các nghiên cứu của (Klein và Ettenson, 1999; Ishii, 2009; Fernández-Ferrín và cộng sự., 2015). Chưa thấy nghiên cứu xem xét “vị chủng tiêu dùng” đóng vai trò trung gian trong mối quan hệ giữa “chủ nghĩa yêu nước” và “sự sẵn lòng tẩy chay”. Thuyết “bản sắc xã hội” có thể làm nền cho mối quan hệ này.

Căn cứ vào tài liệu thu thập hiện có, nhiều nghiên cứu khẳng định “sự ác cảm của người tiêu dùng” và “vị chủng tiêu dùng” là hai khái niệm độc lập hoàn toàn với nhau. Tuy nhiên, vẫn có một số nghiên cứu cho rằng “sự ác cảm của người tiêu dùng” tác động tích cực đến “vị chủng tiêu dùng” vd., (Chan và cộng sự., 2010; Huang và cộng sự., 2010; Jiménez và San Martín, 2010).

Rate this post

Bình luận