Giải pháp phát triển dịch vụ hậu cần thủy sản trong vùng biển, đảo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ( tham khảo)

Đến nay Đảng, Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, đường lối, chính sách phát triển ngành thủy sản như: “Phát triển mạnh kinh tế biển tương xứng với vị thế và tiềm năng biển của nước ta, gắn phát triển kinh tế biển với bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ chủ quyền vùng biển… ưu tiên phát triển những ngành công nghiệp năng lượng, đóng tàu, xi-măng, chế biến thủy sản chất lượng cao…”
.
Quyết nghị số 09- NQ/TW ngày 09/02/2007 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về chiến lược biển Việt Nam tới năm 2020; Luật Thủy sản năm 2003; Quyết định số 1690/QĐ-TTg ngày 16/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ về Chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam tới năm 2020; Quyết định số 297/QĐ-TTg ngày 07/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình Phát triển xuất khẩu thủy sản tới năm 2015 và định hướng tới năm 2020; Quyết định số 202/QĐ-BNN-TCTS ngày 10/02/2011 về việc phân công nhiệm vụ triển khai thực hiện chiến lược thủy sản tới năm 2020. Và năm 2013, Thủ tướng đã ban hành Quyết định số 375/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tổ chức lại sản xuất trong khai thác hải sản, theo đó tới năm 2020, cơ bản hoàn thành việc tổ chức lại sản xuất trong khai thác hải sản thích hợp với từng nhóm nghề, từng ngư trường nhằm tăng hiệu quả và thu nhập của ngư gia, đồng thời hướng tới trở nên ngành công nghiệp khai thác hải sản hiệu quả và vững bền, khoảng 40% tàu sở hữu khai thác hải sản trên biển hoạt động theo những mô phỏng liên kết.

Trong đó, 90-100% tàu cá hoạt động ở vùng khơi tổ chức sản xuất theo mô phỏng sở hữu tàu nhà cung cấp hậu cần nghề cá trên ngư trường. 100% tàu cá khai thác hải sản vùng khơi được sản xuất bản tin dự đoán ngư trường hạn ngắn (7-15 ngày/bản tin) và giảm tổn thất sau thu hoạch xuống dưới 10%. Đặc trưng năm 2014 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định số 67/2014/NĐ- CP đã nêu rõ những chính sách về tương trợ những tư nhân, tổ chức, những doanh nghiệp hoạt động trong ngành thủy sản với nhiều ưu đãi về đầu tư tài chính, bảo hiểm, tương trợ kỹ thuật, nhằm giúp những tư nhân, tổ chức, doanh nghiệp đầu tư những dự án xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng thủy sản, đầu tư đóng mới, sửa chữa, nâng cấp tàu thuyền khai thác thủy sản, đặc thù là phát triển đội tàu đánh bắt xa bờ, những hoạt động nhà cung cấp hậu cần thủy sản.

Tháng 4 năm 2014 tại Phú Yên đã diễn ra Competition Thủy sản Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức; trong đó đã diễn ra Hội nghị về “Chiến lược phát triển Thủy sản Việt Nam tới năm 2020 và triển khai Đề án tái cơ cấu ngành thủy sản”, theo đó tới năm 2020 ngành thủy sản Việt Nam sẽ trở nên một ngành sản xuất hàng hóa, sở hữu thương hiệu uy tín, sở hữu khả năng khó khăn cao trong hội nhập kinh tế quốc tế, trong hội thảo nhiều học giả quan tâm tới phát triển nhà cung cấp hậu cần nghề cá, nhất là lúc chúng ta đã xác định tới năm 2020, Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về biển, giàu lên từ biển, bảo đảm vững chắc chủ quyền biển, đảo, những chuyên gia kinh tế đã đưa ra nhiều đề xuất mang tính chiến lược về phát triển kinh tế biển đó là: Tập trung những nguồn lực xây dựng 06 Trung tâm nghề cá to gắn kết với những ngư trường trung tâm, vùng sản xuất vật liệu tập trung, với khu công nghiệp chế biến và thị trường tiêu thụ đó sở hữu Trung tâm nghề cá Bà Rịa – Vũng Tàu, gắn với ngư trường Đông Nam bộ. Những Trung tâm này sẽ sắp đặt những cơ sở vật chất đóng mới, sửa chữa tàu khai thác xa bờ; xây dựng những cơ sở vật chất sản xuất nước đá, hệ thống kho lạnh, chợ đầu mối thủy sản, những cơ sở vật chất sản xuất ngư cụ, thiết bị nghề cá phục vụ hoạt động nghề cá xa bờ. Xây dựng và tổ chức thực hiện mô phỏng hợp tác công – tư (PPP) trong đầu tư, tạo sức hút, tạo động lực cho ngành thủy sản phát triển theo hướng CNH,HĐH hiệu quả và vững bền;

Tương tự Bà Rịa – Vũng Tàu được xác định là trung tâm nghề cá thứ tư gắn với ngư trường khu vực vùng biển miền Đông Nam Bộ và đây cũng là một trong 06 Trung tâm nhà cung cấp hậu cần thủy sản to nhất của cả nước.

Trong những văn kiện của Đại hội tỉnh đảng bộ Bà Rịa – Vũng Tàu cũng đã xác định: Xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cơ bản trở thành một trong những trung tâm công nghiệp, nhà cung cấp và khai thác hải sản của khu vực và cả nước, một thương cảng quốc gia và quốc tế, trở nên tỉnh công nghiệp, mạnh về kinh tế biển…, là trung tâm công nghiệp, nhà cung cấp, du lịch, hải sản của cả khu vực và cả nước. Và trong Văn kiện Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ V (2010) cũng đã đề ra phương hướng phát triển thủy hải sản theo hướng đẩy mạnh việc nuôi trồng và khai thác biển khơi, tăng cường chế biến xuất khẩu đồng thời chú trọng tới tiêu tiêu dùng nội địa. Khuyến khích ngư gia đầu tư tàu to, trang thiết bị hiện đại khai thác hải sản xa bờ, ko phát triển thêm số tàu nhỏ khai thác ven bờ, khuyến khích những tổ chức, tư nhân đầu tư phát triển nuôi trồng những loại thủy sản sở hữu trị giá kinh tế cao trên vùng biển, đảo, lựa chọn địa điểm thích hợp, sớm đầu tư xây dựng khu chế biến hải sản tập trung.

Rate this post

Bình luận