Vai trò của PBC trong cơ quan đầu mối thực hiện việc theo dõi, giám sát và điều hành TTTT tại Trung Quốc

– PBC tiến hành quản lý rủi ro trên thị trường tín dụng liên nhà băng chủ yếu dựa vào những quy định về thời hạn cũng như giới hạn quy mô giao dịch đối với từng loại hình tổ chức tín dụng, cụ thể: (i) Đối với những NHTM mang thể tiến hành những hợp đồng giao dịch mang thời hạn dài nhất là một năm, trong đó hạn mức vay và cho vay của những NHTM và những TCTD xã hội ko vượt quá 8% tổng tiền gửi tại TCTD đó; (ii) Đối với những đơn vị quản lý tài chính, đơn vị cho thuê tài chính: thời hạn hợp đồng ko được vượt quá 3 tháng và hạn mức vay và cho vay ko vượt quá 100% vốn thực tế. Những quy định tương tự cũng được ban hành đối với những nhà băng mang vốn đầu tư nước ngoài, những nhà băng liên doanh, chi nhánh nhà băng nước ngoài, những đơn vị ủy thác, đơn vị bảo hiểm, đơn vị chứng khoán… trong đó những mức hạn chế về thời hạn giao dịch và quy mô giao dịch đối với những tổ chức tín dụng tín dụng phi nhà băng thường chặt hơn so với những TCTD nhà băng nhằm đảm bảo hạn chế mức độ rủi ro trên thị trường. Ngoài ra PBC cũng khuyến cáo những tổ chức tín dụng đưa nội dung về quản lý rủi ro trên thị trường liên nhà băng vào những hạng mục quản lý rủi ro tại tổ chức của mình; đồng thời lưu giữ những tài liệu mang liên quan tới những giao dịch tín dụng liên nhà băng một cách mang hệ thống.
– Những giao dịch trên thị trường trái phiếu liên nhà băng do Trung tâm giao dịch liên nhà băng và Tổ chức kết toán quốc gia trực tiếp quản lý (theo sự chỉ định của PBC). Theo đó, những tổ chức tham gia giao dịch trên thị trường phải tiến hành đăng ký tại trung tâm giao dịch liên nhà băng và mở một tài khoản tại Tổ chức kết toán quốc gia. Những giao dịch được tiến hành thông qua hệ thống giao dịch điện tử của trung tâm giao dịch liên nhà băng, tuy nhiên, các đối tác tham gia giao dịch vẫn phải lập một bộ hợp đồng bằng văn bản mang đầy đủ những thông tin tương tự một hợp đồng giao dịch kinh tế thông thường như: thời kì giao dịch, số lượng trao đổi, tỷ lệ lãi suất và phương thức tính lãi suất, phương thức chi trả… kèm theo những chứng từ điện tử. PBC cũng quy định rõ thời hạn của những hợp đồng tậu lại ko được vượt quá 365 ngày và các đối tác ko được vận dụng bất kỳ hình thức nào để kéo dài thời hạn hợp đồng. PBC thông qua hệ thống báo cáo định kỳ của trung tâm giao dịch liên nhà băng và đơn vị kết toán quốc gia để nắm bắt thông tin giao dịch trên thị trường và mang những điều chỉnh trong quản lý.
– Kiểm soát việc phát hành trái phiếu trên thị trường:
Ba loại trái phiếu chủ đạo được giao dịch trên thị trường liên nhà băng China vẫn là trái phiếu Chính phủ, tín phiếu NHTW và trái phiếu tài chính, ngoài ra còn mang nhiều loại trái phiếu khác bao gồm cả trái phiếu của những đơn vị phi tài chính.
Việc cho phép những tổ chức tín dụng (bao gồm những nhà băng chính sách, những NHTM, những đơn vị tài chính và những tổ chức tín dụng khác) và tổ chức phi tài chính phát hành trái phiếu trên thị trường liên nhà băng là một bước mở rộng hành lang pháp lý của China làm cho cho những phương tiện giao dịch trên thị trường trái phiếu ngày càng rộng rãi, đồng thời mang lại một hình thức huy động vốn mới cho những tổ chức này. Tuy nhiên, việc phát hành những loại trái phiếu tài chính mang mức độ rủi ro cao hơn rất nhiều so với hai loại trái phiếu truyền thống là trái phiếu Chính phủ và tín phiếu NHTW, do đó mang thể gây ra những sự bất ổn đối với thị trường cũng như tác động nghiêm trọng tới lợi ích của những người tham gia. Do đó, PBC tiến hành quản lý tương đối chặt chẽ đối với hoạt động phát hành trái phiếu tài chính đặc trưng là đối với việc phát hành của những NHTM và những đơn vị tài chính.
Cụ thể, những NHTM, đơn vị tài chính phải giải quyết được những điều kiện như: mang cơ cấu quản trị đơn vị tốt, đáp ứng đầy đủ những tiêu chuẩn quản lý rủi ro, mang tỷ lệ vốn cấp 1 ko thấp hơn 4% đối với NHTM và tỷ lệ an toàn vốn ko thấp hơn 10% đối với đơn vị tài chính, mang 3 năm liên tục sắp nhất hoạt động kinh doanh mang lãi và ko vi phạm những quy định pháp luật, đồng thời phải nộp cho PBC đầy đủ bộ hồ sơ phương án phát hành trái phiếu. Trong quá trình phát hành, những NHTM, đơn vị tài chính cũng phải kịp thời báo cáo cho PBC những sự việc phát sinh, phương án khắc phục cũng như kết quả của đợt phát hành.
– Định kỳ thanh tra, rà soát định kỳ và đột xuất để đảm bảo sự vận hành lành mạnh của thị trường. PBC mang thể tiến hành thanh tra thông qua hồ sơ hoặc thanh tra tại chỗ đối với những tổ chức tín dụng mang những tín hiệu thất thường trên thị trường. Những tổ chức tín dụng vi phạm những quy định sẽ bị PBC phân cấp xử lý theo những mức độ vi phạm khác nhau.
– Khuyến khích phát triển thị trường repo trái phiếuvì thị trường này an toàn hơn thị trường cho vay và gửi tiền trên TTTT liên nhà băng. Theo kinh nghiệm của China, để thị trường repo phát triển trước hết cần tạo ra hàng hóa (là những GTCG) cho thị trường. Đồng thời, để ngăn ngừa vốn của những nhà băng chảy vào thị trường cổ phiếu, PBC quy định những TCTD ko được tham gia vào giao dịch repo trên sàn giao dịch chứng khoán mà chỉ được giao dịch trên thị trường repo trái phiếu liên nhà băng. Ngoài ra, những giao dịch repo chỉ được thực hiện đối với những công trái hoặc GTCG do doanh nghiệp to phát hành, đảm bảo rủi ro thấp. Lúc tham gia giao dịch, những thành viên phải thỏa thuận chuẩn do PBC và những thành viên thị trường xây dựng.

Rate this post

Bình luận