Điều kiện và năng lực hấp thụ vốn của quốc gia

Điều kiện và năng lực hấp thụ vốn là một khái niệm rất phổ biến trong nghiên cứu về tài chính ODA. Khái niệm này lần trước hết được sử dụng để giảng giải về hiệu quả tài chính ODA trong những nghiên cứu của Millikan and Rostow (1957), Rosenstein–Rodan (1961). Chenery and Strout (1966) đã chứng minh tồn tại mối quan hệ phi tuyến giữa tài chính ODA và tăng trưởng kinh tế, tức là ban sơ tài chính ODA tương trợ tăng trưởng kinh tế nhưng tới một mức độ cực đại thì tài chính ODA làm giảm tăng trưởng kinh tế, nguyên nhân là bởi vấn đề khả năng hấp thụ vốn. Rất nhiều nghiên cứu thực nghiệm sau này của Hansen and Tarp (2000), Lensink and White (2001), Dalgaard and Hansen (2001), Hudson and Mosley (2001), Dalgaard et al (2004), Roodman (2004), Clemens et al (2004) và Feeny and McGillivray (2010) cũng khẳng định tồn tại về mối quan hệ phi tuyến giữa tài chính ODA và tăng trưởng kinh tế. Theo những nghiên cứu trước đây thì hai nhân tố chính cấu thành nên điều kiện và năng lực hấp thụ vốn đó là mức độ vốn con người và chất lượng hạ tầng hạ tầng. Một quốc gia mang mức độ vốn con người thấp và chất lượng hạ tầng hạ tầng kém thì lúc tài chính ODA đổ vào tất cả các nước này quá nhiều dẫn tới vượt khả năng hấp thụ vốn và sẽ ko mang hiệu quả. Trái lại, quốc gia mang nguồn lao động chất lượng cao và hạ tầng hạ tầng tốt sẽ góp phần tích cực trong việc sử dụng tài chính ODA được tiếp nhận mang hiệu quả.

Khả năng hấp thụ vốn

 Khả năng hấp thụ vốn được đo lường như thế nào? Mặc dù mang rất nhiều nghiên cứu về khả năng hấp thụ vốn nhưng thật khó để đo lường chuẩn xác mức độ khả năng hấp thụ vốn của một quốc gia. Theo nghiên cứu của Canning (1996) chỉ số khả năng hấp thụ vốn bằng tổng công suất phát điện. Còn theo nghiên cứu của Barro and Lee (2000) chỉ số khả năng hấp thụ vốn bằng tỷ lệ số người hoàn thành trình độ học vấn cấp hai trên tổng dân số từ 15 tuổi trở lên. Hầu hết những nghiên cứu về tài chính tương trợ phát triển chính thức (ODA) sử dụng chỉ số phát triển con người (HDI) của tổ chức Liên hợp quốc (UN) đại diện cho khả năng hấp thụ vốn.

Chỉ số HDI được Liên Hợp Quốc tính theo 2 bước. Bước thứ nhất, chỉ số thành phần sẽ được tính bằng công thức It = (Xmax –Xt)/ (XMax – XMin) trong đó It là chỉ số thành phần tại năm t, Xt là trị giá tại năm t, XMax , XMin tuần tự là trị giá biến X to nhất và nhỏ nhất trong giai đoạn nghiên cứu. Bước thứ hai, chỉ số tổng hợp HDI là trung bình cùng của 2 chỉ số thành phần và mang trị giá từ 0 tới 1. Trị giá càng tiến về 1 cho thấy quốc gia đó mang trình độ dân trí càng cao.

Rate this post

Bình luận