Các vấn đề trong quá trình triển khai giải pháp hệ thống thông tin

Theo kết quả từ báo cáo phân tích CHAOS Chronicle do STANDISH GROUP (2011) thực hiện từ 2002-2010, trung bình mỗi năm với khoảng 32% dự án CNTT triển khai thành công (đúng tiến độ, đảm bảo ngân sách, đầy đủ chức năng theo thiết kế), 44% triển khai ngừng thi côngĐây (Đó, vượt quá ngân sách cho phép, ko  đầy đủ những chức năng theo thiết kế), 23% dự án CNTT hoàn toàn thất bại (hủy hoặc ko bao giờ sử dụng). Điều đó cho thấy triển khai những dự án CNTT nói chung và  dự án HTTT nói riêng gặp rất nhiều vấn đề trở ngại. Nghiên cứu của Beaumaster (1999) đã chỉ ra những nhóm vấn đề trong triển khai giải pháp HTTT bao gồm: “Quản lý tiến trình, môi trường tổ chức, lãnh đạo tổ chức, hạ tầng khoa học và vấn đề con người”.

Rate this post

Bình luận