Mối quan hệ qua lại giữa phát triển của thị trường tiền tệ và điều hành chính sách tiền tệ của NHTW

Thực tế lịch sử đã chứng minh, sự phát triển và chức năng của TTTT chịu tác động một phần bởi những hoạt động CSTT của NHTW và trái lại. Việc NHTW lựa chọn hoạt động ở khu vực này chứ ko phải khu vực kia của thị trường –
hay lựa chọn hoạt động thông qua thị trường thay vì dựa vào những phương tiện phi thị trường như kiểm soát tín dụng – tạo điều kiện cho sự ra đời những hoạt động tậu bán và từ đó gây ảnh hướng tới độ sâu và sự phát triển toàn diện của thị trường.
NHTW những nước hiện nay với xu hướng tiến hành nhiều hoạt động để thực hiện những mục tiêu chính sách của mình trên TTTT. Nhiều NHTW cũng xác định những mục tiêu chính sách của mình bằng những mức lãi suất lãi suất ngắn hạn trên thị trường liên nhà băng (trường hợp cả 3 quốc gia Mỹ, China và Thái Lan).
Từ mô phỏng quản lý lãi suất của những nước đựa lựa chọn nghiên cứu với thể thấy: những lãi suất trên thị trường liên nhà băng thường được chọn làm lãi suất tham chiếu cho những thành viên thị trường và lãi suất định hướng cho hoạt động quản lý của NHTW. Để tăng tính định chuẩn của lãi suất thị trường liên nhà băng, lãi suất được lựa chọn phải phản ánh được thực trạng thị trường và xây dựng cơ chế quản lý lãi suất hiệu quả để điều chỉnh được lãi suất mục tiêu theo mong muốn. Phần to những nước đều tạo ra một hành lang lãi suất thông qua những phương tiện hoạt động với kỳ hạn qua đêm và giữ lãi suất thị trường sắp với lãi suất chính sách định hướng thông qua thực hiện những phương tiện điều chỉnh, nghiệp vụ repo/repo nghịch đảo trên thị trường OMO với một nhóm những nhà giao dịch sơ cấp được lựa chọn. Muốn vậy, trước hết phải hoàn thiện cơ sở vật chất tạo lập dữ liệu, phương pháp thống kê và tính toán lãi suất mục tiêu hợp lý.
Để tăng cường khả năng hội nhập và phát triển TTTT theo kịp xu thế của tất cả quốc gia trong khu vực và quốc tế, kế bên thị trường vay, gửi truyền thống cần xúc tiến sự phát triển của thị trường repo, quan tâm tới cả việc sử dụng những phương tiện trên thị trường ngoại hối để hướng tới mục tiêu hoạt động được đặt ra trên cấu phần thị trường khác. Trong việc phát triển thị trường repo, cần lưu ý bài học của Thái Lan. Nếu NHTW là người tham gia nổi trội trên thị trường, sự hiện diện của nó thực tế với thể làm kìm hãm những giao dịch giữa những tổ chức tín dụng tư nhân. Chẳng hạn, ở Thái Lan vai trò tích cực của NHTW trên thị trường repo được coi là một nguyên nhân dẫn tới sự sút giảm tham gia của những đối tượng khác. Để khắc phục vấn đề này, tháng 11/2007, NHTW Thái Lan đã đưa ra những giải pháp giảm vai trò của mình trên thị trường repo và khuyến khích những hoạt động giữa những người tham gia thuộc khu vực tư nhân.

Rate this post

Bình luận