Xây dựng và hoàn thiện chính sách TNCN theo hướng công bằng trong việc động viên, phân phối thu nhập chịu thuế ( tham khảo)

Thực chất của thuế TNCN là đảm bảo sự công bằng trong phân phối thu nhập của những tầng lớp dân cư trong xã hội lúc thực hiện điều tiết vào thu nhập nhận được của tư nhân theo nguyên tắc thu nhập càng cao thì càng phải nộp thuế nhiều nhằm giảm chênh lệch về thu nhập giữa tư nhân sở hữu thu nhập cao và tư nhân sở hữu thu nhập thấp. Tuy nhiên, qua thực tiễn triển khai thực hiện Luật Thuế TNCN tại thành thị trấn Hồ Chí Minh cho thấy: một số quy định của Luật thuế TNCN hiện hành chưa đảm bảo sự công bằng trong việc phân bổ gánh nặng thuế giữa những đối tượng sở hữu những loại thu nhập khác nhau. Điều đó đưa tới sói mòn lòng tin của NNT với những quy định pháp luật thuế và gây trở ngại cho việc hình thành ý thức tự tuân thủ. Vì vậy, đảm bảo sự công bằng về chính sách và pháp luật thuế TNCN là một giải pháp quan yếu để xây dựng và hình thành tâm lý tự tuân thủ cho NNT.
Biểu hiện của sự ko công bằng trong Luật Thuế TNCN lúc quy định định mức đánh thuế TNCN theo tỷ lệ khác nhau đối với những loại thu nhập. Chẳng hạn: Thu nhập từ kinh doanh sở hữu mức thuế suất từ 0,5% tới 5% doanh thu chịu thuế; từ đầu tư vốn với mức thuế suất 5%; từ chuyển nhượng vốn với mức thuế suất 20%; từ chuyển nhượng bất động sản với mức thuế suất 2% và thu nhập trúng thưởng với mức thuế suất 10% thu nhập tính thuế. Do vận dụng mức thuế suất khác nhau làm cho tỷ lệ thu nhập chịu thuế giữa những loại thu nhập ko giống nhau dẫn tới sự ko công bằng giữa những tư nhân sở hữu những loại thu nhập khác nhau.
Ngoài ra Luật Thuế TNCN hiện hành mới chỉ quy định giảm trừ gia đạo vận dụng đối với tư nhân trú ngụ sở hữu thu nhập từ tiền lương, tiền công, còn những tư nhân sở hữu những loại thu nhập khác ko được vận dụng mức giảm trừ gia đạo. Điều đó thể hiện sự ko công bằng lúc sở hữu thu nhập chịu thuế được giảm trừ gia đạo, sở hữu thu nhập chịu thuế ko được giảm trừ gia đạo.
Vì vậy, để đảm bảo phát huy vai trò của thuế TNCN trong việc đảm bảo sự công bằng trong phân phối thu nhập của những tư nhân trong xã hội – tiền đề quan yếu hình thành ý thức tự tuân thủ của NNT thì cần thiết phải sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện Luật thuế TNCN theo hướng đảm bảo sự công bằng trong điều tiết thu nhập của tư nhân.
Trên cơ sở vật chất định hướng trên, tác giả đề xuất nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Luật Thuế TNCN theo hướng:
– Mở rộng cơ sở vật chất thuế và xác định rõ thu nhập chịu thuế của từng tư nhân;
– Sửa đổi, bổ sung phương pháp tính thuế đối với từng khoản thu nhập theo hướng đơn thuần, công bằng và thích hợp với thông lệ quốc tế để tăng tính tuân thủ pháp luật của NNT và tạo thuận lợi cho công việc quản lý thuế về trong tương lai cần đánh thuế TNCN theo Biểu thuế lũy tiền từng phần trên tổng thu nhập;
– Điều chỉnh mức thuế suất thích hợp với thu nhập chịu thuế và đối tượng nộp thuế: (i) Thu nhập từ kinh doanh vận dụng chung một mức thuế suất nhau; thu nhập từ đầu tư (từ đầu tư vốn, chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng bất động sản) vận dụng mức thuế suất hợp lý và tương đồng nhau, ko quá chênh lệch như hiện nay.
– Vận dụng giảm trừ gia đạo cho tất cả những nhóm thu nhập khác nhau.
– Sửa đổi Biểu thuế lũy tiến từng phần đối với tiền lương, tiền công theo hướng tăng điều tiết vào thu nhập của tư nhân sở hữu thu nhập cao, góp phần làm giảm chênh lệch về thu nhập giữa nhóm sở hữu thu nhập cao nhất và nhóm sở hữu thu nhập thấp nhất, đảm bảo sự công bằng trong phân phối thu nhập;
Việc sửa đổi, bổ sung hoàn thiện thuế TNCN như trên sẽ tạo ra cơ sở vật chất cho sự công bằng về thiết chế, chính sách trong việc động viên, phân phối thu nhập, củng cố niềm tin cho những đối tượng nộp thuế, từ đó tạo dựng và năng cao dần ý thức tự tuân thủ chính sách và pháp luật thuế TNCN.

Rate this post

Bình luận